Restrukturyzacja i upadłość - informacje podstawowe

Postępowanie restrukturyzacyjne przewidziane jest w czterech formach, tj. postępowania o zatwierdzeniu układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego. Może być ono prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uzdrowienie sytuacji finansowej dłużnika, a w konsekwencji uniknięcie ogłoszenia jego upadłości przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Działania sanacyjne są to czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Szczegółowe zasady przeprowadzania restrukturyzacji określa ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, która obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.


Postępowanie upadłościowe jest formą wspólnego dochodzenia roszczeń od dłużnika (egzekucja generalna). Upadłość co do zasady ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, tj. utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Stan niewypłacalności domniemywa się w przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekraczającego trzy miesiące. Niewypłacalna jest również dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Celem postępowania upadłościowego jest przede wszystkim zaspokojenie w jak najwyższym stopniu roszczeń wierzycieli, a także uzyskanie możliwości oddłużenia przez rzetelnego dłużnika będącego osobą fizyczną. Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania upadłościowego, w tym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka), określa ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe.


Alina Sobolewska jako osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego (w poprzednio obowiązującym stanie prawnym licencję syndyka) uprawniona jest do wykonywania czynności syndyka na podstawie Prawa upadłościowego oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie Prawa restrukturyzacyjnego, a także zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy. W swojej dotychczasowej praktyce występowała w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych, w tym m.in. pełniła czynności syndyka masy upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. Obecnie prowadzi następujące postępowania:

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0