Spółdzielnia Inwalidów "PRZYSZŁOŚĆ" w likwidacji z siedzibą w Bielsku Podlaskim (KRS 000058053)

Upadłość Spółdzielni Inwalidów "PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Bielsku Podlaskim została ogłoszona postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt VIII GU 136/17. Syndykiem masy upadłości ustanowiono Alinę Sobolewską. Obwieszcznie w przedmiocie ogłoszenia upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 września 2017 roku (nr 176/2017, poz. 34274).

Postępowanie prowadzone jest obecnie pod sygnaturą akt VIII GUp 103/17.


Syndyk oferuje do sprzedaży meble i inne wyposażenie należące do Upadłego zgodnie z załącznikiem. Telefon do kontaktu 733 843 729.


Syndyk zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż udziałów wynoszących po 2174/2882 części w prawie własności działki nr 1544/1 (księga wieczysta BI1P/00049339/2), prawie wieczystego użytkowania działek nr 1543/3 i 1563/8 (księga wieczysta BI1P/00049124/2) oraz odrębnej własności znajdującego się na ww. działkach budynku usługowego o powierzchni 2.882 m2, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Dąbrowskiego 3.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.130.000 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy) złotych netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku o godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku Notariusz Aliny Sikorskiej przy ul. Kilińskiego 9a.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0