Jeremiasz Andrzej Purwin

Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska

zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym
 z obowi
ązkiem wniesienia wadium na sprzedaż
nieruchomości gruntowej składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 285/11,
o powierzchni 1214 m2, zabudowanej budynkiem administracyjno-produkcyjnym
o powierzchni u
żytkowej 728,50 m2,
po
łożonej w miejscowości Grabówka przy ul. Szałwiowej 15, gmina Supraśl,
 powiat bia
łostocki, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku,
IX Wydzia
ł Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  BI1B/00058499/3.

 


Oferty nale
ży składać w terminie do dnia 15 lipca 2021 roku do godziny 12.00
w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306
w Bia
łymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić wadium w kwocie złotych: 15.000,00 na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  601 565 270.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0